Rugăciunea săptămânii (101)

R

Dă-ne, Doamne, să nădăjduim în Numele Tău, dintâiul izvoditor al întregii creații [Tu] Cel care ai deschis ochii inimii noastre spre a Te cunoaște pe Tine [drept] singurul Preaînalt întru cele preaînalte, [singurul] Sfânt Care Te odihnești întru cei sfinți; Cel Care smerești cutezanța celor trufași, Cel Care risipești gândurile națiunilor, Cel Care îi înalți pe cei smeriți și pe cei înalți îi smerești, Care îmbogățești și sărăcești, Care ucizi și faci să trăiască, singurul binefăcător al duhurilor și Dumnezeul oricărui trup, Care ajungi cu privirea până în adâncuri, Care supraveghezi faptele oamenilor, ajutorul celor ce sunt în primejdii, izbăvitorul celor care și-au pierdut nădejdea, creatorul și veghetorul de sus al oricărui duh; Cel Care înmulțești națiile pe pământ și, dintre toate, i-ai ales pe cei care Te iubesc pe Tine prin Isus Hristos, iubitul Tău Slujitor, prin Care ne-ai educat, ne-ai sfințit, ne-ai cinstit. Ție Îți cerem, Stăpâne, să te faci ajutorul și apărătorul nostru. Izbăvește-i pe aceia dintre noi [aflați] în necaz; fii milostiv cu cei smeriți, ridică-i pe cei căzuți, arată-Te celor ce sunt în nevoi, vindecă-i pe cei bolnavi, întoarce-i pe cei care s-au rătăcit de poporul Tău; pe cei înfometați satură-i, pe cei neputincioși la suflet mângâie-i! Să Te cunoască toate națiile, că Tu ești unicul Dumnezeu și [că] Isus Hristos [e] Slujitorul Tău, iar noi poporul Tău și oile pășunii Tale.

Căci Tu [ne]-ai făcut cunoscută alcătuirea pururea curgătoare a lumii prin lucrările pe care le săvârșești. Tu, Doamne, ai creat lumea în care locuim, [Tu,] Cel [demn] de încredere de-a lungul tuturor generațiilor, drept în judecățile [Tale], minunat în putere și [în] măreție, Cel înțelept în a crea și priceput în a le statornici pe cele care au fost aduse la ființă [de către Tine], Cel bun în cele vizibile și binevoitor cu cei care și-au pus încrederea în Tine. Milostive și îndurate, iartă-ne fărădelegile noastre și nedreptățile și căderile în păcat și greșelile! Nu socoti nici unul dintre păcatele slavilor Tăi și ale roabelor [propovăduirii], ci curățește-ne cu curățenia adevărului Tău și îndreptează pașii noștri să umblăm întru sfințenia inimii și să facem cele bune și bine-plăcute înaintea [ochilor] Tăi și înaintea celor ce ne conduc. Da, Stăpâne, fă să strălucească fața Ta peste noi în pace spre binele [nostru], ca să fim ocrotiți de mâna Ta cea puternică și să fim izbăviți de orice păcat cu brațul Tău cel înalt, și izbăvește-ne pe noi de cei ce ne urăsc pe nedrept! Dă-ne bună-înțelegere și pace, nouă și tuturor celor ce locuiesc pământul, precum le-ai dat părinților noștri, când ei Te chemau potrivit legiuirilor [Tale], întru credință și adevăr, pentru a deveni supuși atotstăpânitorului și întru-tot-vrednicului Tău Nume, precum și celor ce ne condus și călăuzesc pe pământ.

Tu, Stăpâne, le-ai dat lor autoritatea de a împărăți peste stăpânirea Ta cea minunată și de negrăit, pentru ca noi, cunoscând slava și cinstea dată lor de către Tine, să ne supunem lor fără a ne împotrivi întru nimic voinței Tale. Lor, Doamne, dăruiește-le sănătate, pace, bună-înțelegere, fermitate, pentru ca, fără poticnire, să exercite stăpânirea cea dată lor de Tine. Căci Tu, Stăpâne, cerescule, Împărate al veacurilor, dai fiilor oamenilor slavă, cinste și autoritate peste cele ce există pe pământ. O, Doamne, călăuzește Tu planurile lor potrivit cu ceea ce e bun și bine-plăcut înaintea Ta, ca, exercitând autoritatea dată lor de Tine cu evlavie, în pace și [cu] blândețe, și să Te afle binevoitor. [Pe Tine,] Cel ce singur ai puterea de a face pentru noi acestea și [alte] lucruri bune [încă și] mai mari, Ție Îți mulțumim prin arhiereul și apărătorul sufletelor noastre, Isus Hristos, prin Care Tu ai slava și măreția, și acum, și din generație în generație, și în vecii vecilor. Amin.

(Fragment din 1Clement, trad. Nicolae Mogage)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.