„Binecuvântat fie…”

B

Laudă Celui ce a venit la noi prin Întâiul-Născutul Său! Laudă Celui Tăcut Care a vorbit prin Glasul Său! Laudă Celui din înălțime ce S-a făcut văzut prin Arătarea Lui! Laudă Celui Care, Duh fiind, a binevoit ca Cel Născut al Său să se facă trup ca prin El să poată fi pipăită puterea Sa și prin acest trup trupurile înrudite cu El să găsească viața.

Laudă Celui Nevăzut [Ascuns] al Cărui Născut S-a făcut văzut! Laudă Celui Viu, al Cărui Fiu a murit! Laudă Celui Puternic, al Cărui Fiu S-a pogorât și mic S-a făcut! Laudă Puterii Care și-a făcut o icoană pentru măreția Ei și un Chip pentru nevederea [ascunzimea] ei! Cu ochiul și cu gândul L-am văzut, cu amândouă.

Laudă Celui Nevăzut [Ascuns] Care nu poate fi pipăit nici măcar cu gândul de cei ce vor să-L iscodească, dar S-a lăsat pipăit prin har de mâna omenească. Firea nicicând cuprinsă a fost legată de mâini și încătușată, i s-au străpuns picioarele și a fost răstignită. Prin voia Lui S-a îmbrăcat în trup pentru cei care au ieșit să-L prindă.

Binecuvântat fie Cel pe Care libertatea [noastră] L-a răstignit atunci când El a îngăduit aceasta. Binecuvântat fie Cel pe Care și crucea L-a putut purta atunci când El i-a îngăduit aceasta. Binecuvântat fie Cel pe Care și mormântul L-a putut cuprinde numai atunci când El S-a mărginit pe Sine! Binecuvântat fie Cel pe Care voia Sa L-a adus spre pântec și spre naștere, spre sâni și spre creștere! Binecuvântat fie Cel ale Cărui schimbări [prefaceri] au dat iarăși oamenilor viața!

Binecuvântat Cel ce a însemnat și împodobit [pecetluit] sufletele noastre și le-a făcut mireasă Sieși! Binecuvântat Cel ce a făcut trupurile noastre cort al ascunzimii Sale! Binecuvântat Cel ce ne-a tâlcuit cu limba Sa tainele Lui! Să mulțumim Glasului, a Cărui laudă a răsunat pe harfele noastre și a Cărui putere a răsunat pe lirele noastre! Popoarele s-au adunat să audă cântările Lui.

Laudă Fiului Celui Bun pe Care L-au lepădat copiii celui rău! Laudă Fiului Celui Drept, pe Care L-au răstignit copiii celui nedrept! Laudă Celui ce a dezlegat legătura noastră și a fost legat pentru noi toți! Laudă Celui ce S-a pus chezaș pe Sine Însuși și a plătit datoria noastră! Laudă Celui Slăvit, Care ne-a plăsmuit după asemănarea Sa! Laudă Celui Curat, Care nu s-a uitat la întinarea noastră!

Laudă Celui ce a însămânțat Lumina Sa în întuneric, și așa i s-a vădit urâciunea sub care a acoperit cele ascunse ale lui, și Care a dezbrăcat și luat de la noi haina întinării! Laudă Celui Preaînalt Care a amestecata sarea Sa în grădina noastră, cheagul Său în sufletele noastre! Trupul Său S-a făcut pâine, ca să dea viață morții noastre.

Mulțumire fie adusă Celui Bogat Care a dat înapoi pentru toți ceea ce n-a împrumutat, și Care a semănat și S-a făcut iarăși datornicul nostru. Prin jugul Său a zdrobit și a luat de la noi lanțul care ne ținea rob. Laudă Judecătorului Care a judecat și i-a așezat pe cei Doisprezece ai Săi ca judecată asupra semințiilor (Lc. 22.30) și prin cei simpli i-a osândit pe cărturarii poporului.

Laudă Celui care nicicând n-a fost măsurat de noi! Inima noastră e prea mică pentru El și înțelegerea noastră prea slabă. El tulbură micimea noastră prin bogăția deosebirilor [formelor] Sale. Laudă Celui Atotștiutor Care S-a pogorât ca să întrebe pentru ca să audă și să afle ceea ce știa deja, ca prin întrebările Sale să descopere comoara binefacerilor Lui.

Să ne închinăm Celui ce a luminat înțelegerea noastră prin învățătura Sa și a gătit în urechea noastră cale pentru cuvintele Sale! Să mulțumim Celui ce a așezat Roada Sa în pomul nostru, mulțumită fie adusă Celui ce și-a trimis Moștenitorul, ca prin El să ne tragă la Sine și să ne facă moștenitori împreună cu El. Mulțumită fie adusă Celui Bun, Pricinuitorul a tot binele!

Binecuvântat Cel ce n-a dojenit, fiindcă e Cel Bun; binecuvântat fie Cel ce n-a trecut cu vederea, fiindcă e și Cel Drept! Binecuvântat fie Cel ce tăcea și mustra, ca să ne mântuiască prin amândouă! Grea a fost tăcerea lui și plină de reproș, blândă era asprimea Sa, chiar și atunci când învinuia; căci l-a dojenit pe [Iuda] cel mincinos și l-a sărutat pe [Iuda] hoțul.

Laudă Plugarului nevăzut al cugetului nostru! Sămânța Sa a căzut în pământul nostru și a îmbogățit gândirea noastră. Roada ei s-a înmulțit în hambarele sufletelor noastre. Să ne închinăm Celui ce a șezut și S-a odihnit, care merge pe cale și era Calea (In. 4.6) și Ușa (In. 10.7) pentru cei ce intră și pășesc prin ea în Împărăția Lui.

Binecuvântat fie Păstorul Care S-a făcut El Însuși miel pentru ispășirea noastră! Binecuvântată fie Vița ce S-a făcut paharul mântuirii noastre! Binecuvântat fie Strugurele, izvorul leacului vieții! Binecuvântat fie Plugarul Care S-a făcut El Însuși grăuntele (In. 12.24) care fost însămânțat și spicul care a fost secerat. El este Ziditorul Care S-a făcut El Însuși turnul scăpării noastre.

Binecuvântat fie Cel ce a alcătuit simțurile minții noastre ca să cânte pe harfa noastră ceea ce era cu neputință gurii păsării să cânte în cântecele Sale! Laudă celui ce a văzut că ne-a plăcut să ne asemănăm dobitoacelor prin mânia și pofta noastră și [de aceea] S-a pogorât și S-a făcut unul din noi, ca noi să ne facem cerești.

Laudă Celui ce n-are nicicând nevoie de mulțumirea noastră! Dar S-a făcut lipsit, fiindcă ne iubește, a însetat fiindcă ne îndrăgește, și S-a rugat să-I dăm, ca să nea încă și mai mult. Roada Lui s-a amestecat cu firea noastră ca prin ea să fim trași spre cel ce S-a pogorât la noi. Prin Roada Rădăcinii El [Tatăl] ne va altoi pe Pomul Său.

Să mulțumim Celui ce a fost bătut și ne-a izbăvit pe noi cu rănile Sale! Să mulțumim Celui ce a luat de la noi blestemul (Gen. 3.18 prin cununa Sa de spini! SĂ mulțumim Celui ce a omorât moartea prin moartea Sa! Să mulțumi Celui ce a tăcut (MT. 27.14) și ne-a slobozit pe noi! Să mulțumim Celui ce a strigat cu glas mare (Mt. 27.50) în moartea care ne înghițise! Binecuvântat fie Cel ale Cărui binefaceri i-au prădat pe [demoni] cei de-a stânga!

Să lăudăm pe Cel ce a vegheat și i-a adormit pe cei ce ne prădau! Să lăudăm pe Cel ce a adormit și a alungat amorțeala [morții] noastre! Laudă fie adusă lui Dumnezeu, Doctorul oamenilor! Laudă fie adusă Celui ce S-a botezat și a cufundat în adânc păcatele noastre și a înecat pe cel ce ne înecase! Să lăudăm din toate limbile noastre pe Domnul tuturor leacurilor mântuitoare!

Binecuvântat ie Doctorul Care S-a pogorât, a tăiat fără durere și a vindecat rănile cu blând leac! Cel Născut al Său S-a făcut Leacul ce s-a milostivit de cei păcătoși. Binecuvântat fie Cel ce S-a pogorât în pântece și aici și-a făcut palat ca să locuiască în el, templu ca să rămână în el, veșmânt ca să strălucească cu el și armă ca să biruie cu ea.

Binecuvântat fie Cel pentru a Cărui mulțumire gura noastră e prea labă; Cel al Cărui dar e prea mare pentru cei cuvântători și cugetul nu e în stare să mulțumească pentru harul Său. Căci oricât i-am și mulțumi, e prea puțin. Dar pentru că nu ne este de folos a tăcea și a suferi paguba, să-I înalțe cânt de mulțumire chiar și slăbiciunea noastră. Bunule, Care nu ceri de la noi peste puterile noastre, cum nu va cădea sub judecată robul Tău din pricina împrumutului și a dobânzii, dacă nu dă ceea ce poate da și nu vrea să dea înapoi datoria sa? Noianule al slavei, Care n-ai nevoie de nimic, primește în bunătatea Ta această picătură de mulțumire, căci prin harul Tău ai umezit limba mea spre slava Ta.

(Fragment din Imnele Nașterii și Arătării Domnului, de Efrem Sirul, trad. Ioan I. Ică jr.)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.